ORGANIZATION

General chair and co-chair

Kensaku Mori, Nagoya University, Japan
Ichiro Sakuma, The University of Tokyo, Japan

Program chair and co-chairs

Yoshinobu Sato, Osaka University, Japan
Christian Barillot, IRISA, France
Nassir Navab, TU Munich, Germany

Program Committee

Full list

Workshop chair and co-chairs

Hongen Liao, Tsinghua University, China
Akinobu Shimizu, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
Pierre Jannin, Universite de Rennes 1, France
Simon Warfield, Boston Children's Hospital, Harvard, USA

MICCAI 2013 Organizing Committee

Kensaku Mori
Ichiro Sakuma
Yoshinobu Sato
Yen-Wei Chen
Kiyoyuki Chinzei
Takeyoshi Dohi
Masakatsu G. Fujie
Hiroshi Fujita
Hidemi Goto
Hideaki Haneishi
Yoshinori Hasegawa
Makoto Hashizume
Hidekata Hontani
Koji Ikuta
Atsushi Imiya
Hiroshi Iseki
Shoji Kido
Masaki Kitajima
Takayuki Kitasaka
Hidefumi Kobatake
Etsuko Kobayashi
Yasuhiro Kodera
Hongen Liao
Ken Masamune
Yoshitaka Masutani
Yoshito Mekada
Mamoru Mitsuishi
Ken'ichi Morooka
Yoshihiro Muragaki
Shinji Naganawa
Masato Nagino
Toshiya Nakaguchi
Yoshikazu Nakajima
Ryoichi Nakamura
Shigeru Nawano
Noboru Niki
Atsushi Nishikawa
Makoto Nokata
Akinobu Shimizu
Toru Tamaki
Morimasa Tomikawa
Toshihiko Wakabayashi

MICCAI 2013 Executive Committee

Kensaku Mori
Ichiro Sakuma
Yoshinobu Sato
Takehiro Ando
Jumpei Arata
Yuichiro Hayashi
Shingo Iwano
Yasukazu Kajita
Takayuki Kitasaka
Etsuko Kobayashi
Hongen Liao
Ken Masamune
Yoshito Mekada
Shinji Mizuno
Ryoichi Nakamura
Yukitaka Nimura
Masahiro Oda
Toshiyuki Okada
Jun Okamoto
Shinya Onogi
Takashi Suzuki
Junchen Wang

MICCAI 2013 Local Executive Committee

Kensaku Mori
Yuichiro Hayashi
Takayuki Kitasaka
Xiongbiao Luo
Yoshito Mekada
Shinji Mizuno
Yoshihiko Nakamura
Yukitaka Nimura
Masahiro Oda
Daniel Rueckert
Kengo Suzuki
Mizuru Suzuki
Emi Tanahashi

Financial Chair and Co-Chair

Takayuki Kitasaka, (Aichi Institute of Technology)
Etsuko Kobayashi (University of Tokyo)

Local Arrangement Chair

Masahiro Oda (Nagoya University)

Publicity Chair and Co-Chair

Toshiyuki Okada (Osaka University)
Yukitaka Nimura (Nagoya University)

Workshop Publicity Chair and Co-Chairs

Xiongbiao Luo (Nagoya University)
Masahiro Oda (Nagoya University)
Yoshihiko Nakamura (Nagoya University)

Public Lecture Chair and Co-Chair

Ken Masamune (University of Tokyo)
Yukitaka Nimura (Nagoya University)

MICCAI Reception and Banquet Chair

Yuichiro Hayashi (Nagoya University)
Yukitaka Nimura (Nagoya University)

MICCAI Futsal Chair and Co-Chair

Yoshitaka Masutani (University of Tokyo)
Masahiro Oda (Nagoya University)